வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

SELF INTRODUCTION.

Hi, Dear Friends & Relatives, i am A.B.Natarajan, Advocate. Now i want to initiate awareness about RIGHT TO INFORMATION ACT-2005 among common people. For that purpose i start this blog. I came to know that number of website about RTI act in English. SO i developed our blog in Tamil. Dear friends kindly help me to send use-full information s about this act and send your valuable suggestions to shape up our blog and post your Quarries about this Act.
With
Warm Regards,
A.B.Natarajan(9444428699),
Email:rtinathub@gmail.com
A.B.Natarajan,                                      A.B.நடராஜன்,
PLOT No: 79, (First Floor),                   பிளாட் நம்பா் 79, (முதல் மாடி),
Sorna Meena Nagar, 3rd street,            சொர்ண மீனா நகர், 3 வது தெரு,
Thiru Mohoour Road, Y.othakkadai,      திருமோகூர் சாலை, Y.ஒத்தகடை.
Madurai -625107. Cell. 9444428699.    மதுரை -625107. Cell. 9444428699.

கருத்துகள் இல்லை: