வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

எந்தெந்த தகவல்கள் கேட்கலாம்.
@பதிவேடுகள், ஆவணங்கள், மெமோ எனப்படும்  
    அலுவலக குறிப்புகள்.
@கருத்துரைகள், அதிகாரிகளின் கோப்பு குறிப்புகள், @அலுவலகங்களின் செய்தி குறிப்புகள்,
@சுற்றறிக்கைகள், ஆவணகள், ஒப்பந்தங்கள், 
    கடிதங்கள், முன்வடிவங்கள், மாதிரிகள்.
@கணீனி சார்ந்த பதிவுகள், மின்னஞ்சல்கள்.
@பொது நலன் சார்ந்த அனைத்து தகவல்கள்.
@சம்மந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும்   
    பதிவேடுகளைப் பரிசீலனை செய்யும் உரிமை, 
@நகல் எடுக்கும் உரிமை ஆகியன 
    உறுதிப்படுத்தபட்டுள்ளன.

கருத்துகள் இல்லை: