வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

Application Language.

விண்ணப்பமொழி.
@ ஆங்கிலம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமது 
      மாநில மொழியில். 
@ மத்திய அரசு அலுவலகத்துக்கும் தமிழிலே   
       விண்ணப்பிக்கலாம். 

கருத்துகள் இல்லை: