வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

The Powers Of The Information Commission.

ஆணையத்திற்க்கு உள்ள நீதிமன்ற அதிகாரம்.
@மேல் முறைட்யீடு அல்லது புகார் ஆகியவற்றை விசரிக்கும்போது
       ஒர் உரிமைஇயல் நீதி மன்றத்திற்க்கு உள்ள அனைத்து
       அதிகாரங்களும்ஆணையத்துக்கும் உண்டு.
@மேலும் தண்டனைகள்,அபராதகள் விதிக்கவும் அதிகாரம் உண்டு.

கருத்துகள் இல்லை: