வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் விண்ணப்பம் மாதிரி படிவம்-Sample RTI Applications for various problems.

@ தகவல் உரிமை சட்டத்தில் தகவல் கோர இப்படி தான் கட்டாயம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று மாதிரிப் படிவம் ஏதும் கிடையாது.                  

@ சாதாரனமாக வெள்ளை பேப்பரில் கையால் தெளிவாக எழுதி தகவல் கேட்டு விண்ணப்பிதால் போதும். 

@  தகவல் கோரும் உரிமை சட்ட (கட்டணம்) விதிககளில் உள்ள விதி 3-ல் படிவம் அ -ல்(Form-A) யில் ஒரு மாதிரி (MODAL) படிவம் பொதுமக்கள் வசதிக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளதுதகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005, பிரிவு 6(1) கீழ் விண்ணப்பிக்கும் அசல் (Original ) மனு,

மாதிரி படிவம்-Modal Form                                                                                                   

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005, பிரிவு 6(1) கீழ் விண்ணப்பிக்கும் அசல் (Original ) மனு.                                                                                                             
[ பதிவ தபால் ஒப்புகை அட்டையுடன்- Registered Post With Acknowledgement]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      தேதி
                

பெறுதல்:                                                   
பொது தகவல் அலுவலர் 

1. விண்ணப்பதாரர் பெயர்: 
 2. விண்ணப்பதாரர் முகவரி: 
 3. தகவல் பற்றிய விபரம்:  
(அ) சம்மந்தபட்ட துறை:                                                                                                                                    ரூ 10 க்கு உரிய நீதிமன்ற கட்டண வில்லை (ஆ) தேவைபடும் தகவல் பற்றிய விவரங்கள்:                                       (Court Fee Stamp)

 4. நான் கோரும் தகவல் இச்சட்டத்தின் பிரிவு 6-ன் கீழ் தடை செய்யப்பட்ட விசயங்களுக்கு உட்பட்டதல்ல என்பதுடன் நான் அறிந்த வரையில் அது தங்கள்  அலுவலகம் சம்மந்தப்பட்டது என தெரிவிக்கிறேன். 

 5. இது சம்பந்தமாக உரிய கட்டணம் ரூ.10/- க்கு நீதிமன்றகட்டண வில்லைகள் செலுத்தியுள்ளேன். 
                                                                 (விண்ணப்பதாரர் கையொப்பம்) 
இடம்: 
 நாள்: 

கருத்துகள் இல்லை: