வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

Time Period.

தகவல் தர கால அளவு.
@ விண்ணப்பித்த 30 நாட்களுக்குள். 
@ உயிர் மற்றும் சுந்த்திரம் காக்கும் 48 மணி          
      நேரத்திற்குள்.(the life and liberty of a person)

கருத்துகள் இல்லை: