வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

which informations we seek?

1.தகவல் அறியும் உரிமை (Right To Information) என்றால் என்ன?                                                2.அதை எப்படிப் பெறுவது?                               3.எவை தொடர்பான தகவல் கேட்கலாம் ?             @அதாவது இந்தியக் குடிமகன் ஒவ்வொருவரும் அரசாங்கத்திடம் இருக்கும் வெளிப்படையாக தரக்கூடிய  தகவலை பெறுவதற்காகத்தான் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் 2005 கொண்டு வரப்பட்டது.                                                        யாரிடம் தகவல் கேட்கலாம்?
@ரசு நிருவனங்கள் மற்றும் அரசு உதவி பெரும்
      நிருவனங்கள்.                                                                                     @அரசின் நிதி உதவியை நேரடியாகவோ   
      மறைமுகமாகவோ பெரும் அரசு சாரா            
      அமைப்புகள்.
   
@ஏதாவது ஒரு சட்டத்தின் கீழ், அரசு அதிகாரிகள்  
          மேற்பர்வையிடும் அதிகாரம்       
          கொண்ட தனியரர் அமைப்புகள்.
.

கருத்துகள் இல்லை: