வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

who can help to prepare application ?

மனு எழுத யார் உதவவேண்டும் ?
@பொது தகவல் அதிகாரி (PIO) அல்லது உதவி 
     தகவல் அதிகாரி (Assistant PIO) மனு எழுத, மேல் 
   முறையீடு செய்ய மனுதாரறுக்கு உதவ வேண்டும்.
@ வாய்மொழி விண்ணப்பத்தை எழுத்து வடிவில் 
      மாற்ற இரு அதிகாரிகளும் உதவவேண்டும்.
@ உடல் ஊனமுற்றோர்கும் தகுந்த உதவி செய்ய  
      வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை: