வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

why we need informations ?


தகவல் ஏன் நமக்குத் தேவைப்படுக்கிறது ? 
                       @ ரு செயலைச் செய்ய ஒரு குறிப்பிட்ட தகவல் இல்லையன்றால், நம்மால் ஒரு முடிவினை எடுக்க முடியாது. எனவே நமக்குத் தேவையாதகவல்களைத் கொண்டே செம்மையான முடிவினை எடுத்து திமையாக செயல்பட்டு, வெற்றி பெற முடியும். எனவே தகவல் என்பது நமக்கு  அவசியமான ஒன்றாகும்.                      

கருத்துகள் இல்லை: